Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
contravene
/,kɔntrə'vi:n/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • mâu thuẫn với, trái ngược với
 • vi phạm, phạm, làm trái (luật...)
  • to contravene the law
   vi phạm pháp luật
 • phản đối
  • to contravene a statement
   phản đối một lời phát biểu
Related words
Comments and discussion on the word "contravene"