Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
credibility
/,kredi'biliti/ Cách viết khác : (credibleness) /'kredəblnis/
Jump to user comments
danh từ
  • sự tín nhiệm; sự đáng tin
    • credibility gap
      (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự khủng hoảng về tín nhiệm
Related words
Related search result for "credibility"
Comments and discussion on the word "credibility"