Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
crooner
/'kru:nə/
Jump to user comments
danh từ
  • người hát những bài hát tình cảm êm nhẹ
Related search result for "crooner"
Comments and discussion on the word "crooner"