Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
corner
/'kɔ:nə/
Jump to user comments
danh từ
 • góc (tường, nhà, phố...)
  • the corner of the street
   góc phố
  • to put a child in the corner
   bắt phạt đứa trẻ đứng vào góc tường
 • nơi kín đáo, xó xỉnh; chỗ ẩn náu, chỗ giấu giếm
  • done in a corner
   làm giấu giếm, làm lén lút
 • nơi, phương
  • fron all the corners of the world
   từ khắp mọi nơi trên thế giới; từ bốn phương
 • (thương nghiệp) sự đầu cơ, sự lũng đoạn thị trường
  • to make a big corner in wheat
   làm một chuyến đầu cơ lúa mì lớn
 • (thể dục,thể thao) quả phạt gốc
IDIOMS
 • to cut off a corner
  • đi tắt
 • to drive somebody into a corner
  • (xem) drive
 • four corners
  • ngã té
 • to have a corner in somebody's heart
  • được ai yêu mến
 • to have a warm (soft) corner in one's heart for somebody
  • dành cho ai một cảm tình đặc biệt; có cảm tình với ai, yêu mến ai
 • a hot (warm) corner
  • (quân sự), (thông tục) chỗ nguy hiểm, chỗ chiến sự xảy ra ác liệt
 • to look (see, watch) somebody out of the corner of one's eye
  • liếc ai, nhìn trộm ai
 • a tight corner
  • nơi nguy hiểm
  • hoàn cảnh khó khăn
 • to turn the corner
  • rẽ, ngoặt
  • (nghĩa bóng) vượt qua nơi nguy hiểm, vượt qua giai đoạn khó khăn
ngoại động từ
 • đặt thành góc, làm thành góc
 • để vào góc
 • dồn vào chân tường, dồn vào thế bí
 • mua vét (để đầu cơ, lũng đoạn thị trường)
  • to corner the market
   mua vét hết hàng ở thị trường
nội động từ
 • vét hàng (để đầu cơ)
Related search result for "corner"
Comments and discussion on the word "corner"