Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dédier
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cung hiến.
  • Dédier un autel à la Vierge
   cung hiến một bàn thờ cho Đức Mẹ.
 • đề tặng.
  • Dédier un poème à quelqu'un
   đề tặng một bài thơ cho ai.
 • (nghĩa bóng) tặng, hiến.
  • Dédier ses collections à l'Etat
   tặng các bộ sưu tập của mình cho nhà nước.
  • dédier ses efforts à l'intérêt public
   hiến sức lực của mình cho lợi ích chung.
Related search result for "dédier"
Comments and discussion on the word "dédier"