Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
défaut
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • khuyết điểm, thiếu sót.
  • Ses propres défauts
   những khuyết điểm của bản thân mình.
  • Les défauts d'un poème
   những khuyết điểm của bài thơ.
 • khuyết tật.
  • Défaut d'un lingot
   khuyết tật ở một thỏi kim loại.
  • Défaut visible
   khuyết tật thấy được
  • Défaut invisible
   khuyết tật ẩn
  • Défaut indétectable
   khuyết tật không phát hiện được
  • Défaut superficiel
   khuyết tật bề mặt
 • sự kém, sự thiếu.
  • Défaut de mémoire
   sự kém trí nhớ.
  • Défaut d'exercice
   sự thiếu luyện tập.
 • (luật học, pháp lý) sự vắng mặt.
  • Jugement par défaut
   bản án xử vắng mặt.
  • à défaut de
   thay vào, nếu thiếu.
  • au défaut de
   (từ cũ; nghĩa cũ) như à défaut de
  • défaut de la cuirasse
   (nghĩa bóng) chỗ sơ hở, chỗ yếu.
  • en défaut
  • Mettre les chiens en défaut
   (săn bắn) làm cho chó lạc đường.
  • Être en défaut
   bị nhằm, có thiếu sót; không giữ lời cam kết.
Related search result for "défaut"
Comments and discussion on the word "défaut"