Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
recette
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự thu; số thu, thu nhập
  • Faire la recette des contributions
   thu thuế
  • La recette journalière d'un théâtre
   thu nhập hằng ngày của một rạp hát
  • Recettes et dépenses
   thu và chi
 • lãi (cũng) recette nette
 • sự tiếp nhận (hàng...)
  • Commission de recette des constructions navales
   ban tiếp nhận công trình xây dựng tàu bè
 • chức thu thuế; sở thu thuế
  • Porter son argent à la recette
   mang tiền nộp ở sở thu thuế
 • công thức pha chế thuốc; cách nấu nướng, cách chế thức ăn; phương pháp
  • Recettes du codex
   công thức pha chế thuốc theo dược điển
  • Livre de recettes
   sách nấu ăn
  • Recette médicale
   (y học) nghiệm phương
  • Une bonne recette pour réussir
   một phương pháp hay để thành công
 • mỏ bãi xe goong chuyển tải, sân giếng lò
  • Recette du puits
   sân giếng lò
  • Recette intérieure/recette souterraine
   sân giếng lò dưới mặt đất
  • Recette du jour
   sân giếng lò trên mặt đất
  • Recette passante
   sân giếng lò trung chuyển qua lại
  • faire recette
   thu được nhiều tiền, thành công (một vở kịch, một cuộc triển lãm, một đoàn ca kịch...)
Related search result for "recette"
Comments and discussion on the word "recette"