Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dérivé
Jump to user comments
tính từ
 • (ngôn ngữ học) phái sinh
  • Mot dérivé d'un autre
   từ phái sinh từ một từ khác
 • (hóa học; toán học) dẫn xuất
  • Corps dérivé
   chất dẫn xuất
  • Fonction dérivée
   hàm dẫn xuất
 • (điện học) rẽ
  • Courant dérivé
   dòng rẽ
danh từ giống đực
 • (ngôn ngữ học) từ phái sinh
 • (hóa học) chất dẫn xuất
Related search result for "dérivé"
Comments and discussion on the word "dérivé"