Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dévolu
Jump to user comments
tính từ
 • chuyển giao cho, dành cho
  • Succession dévolue à l'Etat
   gia tài chuyển giao cho Nhà nước
  • Les avantages dévolus à quelqu'un
   những điều lợi dành riêng cho ai
danh từ giống đực
 • (Jeter son dévolu sur) chọn (người nào, cái gì)
Related search result for "dévolu"
Comments and discussion on the word "dévolu"