Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dehors
Jump to user comments
phó từ
 • ở ngoài, ở bên ngoài
  • Rester longtemps dehors
   đứng ngoài lâu
  • de dehors
   từ ngoài
  • Venir de dehors
   từ ngoài đến
  • en dehors
   ra phía ngoài
  • Porte qui s'ouvre en dehors
   cửa mở ra phía ngoài
  • Marcher les pieds en dehors
   đi chân chữ bát
  • en dehors de
   ở ngoài
  • En dehors de cette limite
   ở ngoài giới hạn ấy
  • En dehors de fatigue, le voyage est beau
   ngoài sự mệt nhọc ra, cuộc du lịch là tốt đẹp
  • être en dehors
   thành thực lắm
  • mettre quelqu'un dehors
   đuổi ai ra
  • partir toutes voiles dehors
   (hàng hải) căng buồm ra khơi
danh từ giống đực
 • phần ngoài, mặt ngoài
  • Le dehors d'une maison
   mặt ngoài nhà
 • phía ngoài, bên ngoài
  • Les bruits du dehors
   những tiếng động bên ngoài
 • nước ngoài, ngoại quốc
  • Hommes venus du dehors
   người ở nước ngoài đến
 • (thường số nhiều) bề ngoài, vẻ ngoài
  • Sauver les dehors
   cứu vãn lấy bề ngoài; giữ thể diện
  • Garder les dehors
   giữ lịch sự bề ngoài
Related search result for "dehors"
Comments and discussion on the word "dehors"