Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
diskette
Jump to user comments
Noun
  • đĩa mềm (được chú ý vì tốc độ chậm, khoảng nhớ nhỏ và giá thấp)
Related words
Related search result for "diskette"
Comments and discussion on the word "diskette"