Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
embêter
Jump to user comments
ngoại động từ
  • (thân mật) quấy rầy, làm bực mình, làm rầy rà
Related search result for "embêter"
Comments and discussion on the word "embêter"