Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
empiéter
Jump to user comments
nội động từ
 • lấn
  • Empiéter sur le jardin du voisin
   lấn vườn hàng xóm
  • Tuile qui empiète sur la tuile voisine
   hòn ngói lấn sang hòn ngói bên cạnh
  • Empiéter sur les droits de quelqu'un
   lấn quyền ai
ngoại động từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) lấn
  • Empiéter un terrain
   lấn đất
 • (kiến trúc) lắp chân
  • Empiéter une statue
   lắp chân một pho tượng
Related search result for "empiéter"
Comments and discussion on the word "empiéter"