Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
enchère
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự đấu giá
  • Vente aux enchères
   sự bán đấu giá
 • (đánh bài) (đánh cờ) sự tố; tiền tố
  • au feu des enchères
   (nghĩa bóng) hăng hái, kịch liệt
  • folle enchère
   sự đấu giá liều (rồi không có tiền trả)
  • payer la folle enchère
   trả bù (vì đã trả giá liều)
Related search result for "enchère"
Comments and discussion on the word "enchère"