Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ennemi
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • kẻ thù, kẻ địch
  • Ennemi juré
   kẻ thù không đội trời chung
  • Ennemi mortel
   kẻ tử thù
  • L'ennemi du tabac
   người ghét thuốc lá
tính từ
 • thù địch
  • Pays ennemi
   nước thù địch
  • Armée ennemie
   quân địch
Related words
Related search result for "ennemi"
Comments and discussion on the word "ennemi"