Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
establishment
/is'tæbliʃmənt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thành lập, sự thiết lập, sự kiến lập
 • sự đặt (ai vào một địa vị)
 • sự chứng minh, sự xác minh (sự kiện...)
 • sự đem vào, sự đưa vào (thói quen, sự tín ngưỡng...)
 • sự chính thức hoá (nhà thờ)
 • tổ chức (quân đội, hải quân, hành chính...); cơ sở (kinh doanh)
 • số người hầu; quân số, lực lượng
  • war establishment
   lực lượng thời chiến
  • peace establishment
   lực lượng thời bình
IDIOMS
 • separate establishment
  • cơ ngơi của vợ lẽ con riêng
Related search result for "establishment"
Comments and discussion on the word "establishment"