Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
validation
/,væli'deiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự làm cho có hiệu lực; sự phê chuẩn; sự công nhận có đủ giá trị
Related words
Related search result for "validation"
Comments and discussion on the word "validation"