Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
exception
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự trừ ra
 • lệ ngoại
  • C'est une exception
   đó là một lệ ngoại
 • (luật học, pháp lý) sự phản kháng
  • à l'exception de
   trừ ra, không kể
  • d'exception
   đặc biệt
  • Tribunal d'exception
   tòa án đặc biệt
  • faire exception
   ra ngoài lệ thường
  • il n'y a pas de règle sans exception
   không có gì là tuyệt đối cả
  • l'exception confirme la règle
   có lệ ngoại là có quy tắc
Related words
Related search result for "exception"
Comments and discussion on the word "exception"