Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
exil
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự đày đi, sự lưu vong
  • L'exil d'un patriote
   sự đày một nhà yêu nước
  • Un poète en exil
   một nhà thơ lưu vong
 • nơi đày, nơi lưu vong
  • Revenir de son exil
   từ nơi lưu vong về
 • (tôn giáo) cõi trần
Related words
Related search result for "exil"
Comments and discussion on the word "exil"