Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
expectant
/iks'pektənt/
Jump to user comments
tính từ
 • có tính chất mong đợi, có tính chất chờ đợi, có tính chất trông mong
 • (y học) theo dõi
  • expectant method
   phương pháp theo dõi
IDIOMS
 • expectant heir
  • (pháp lý) người có triển vọng được hưởng gia tài
 • expectant mother
  • người đàn bà có mang
danh từ
 • người mong đợi, người chờ đợi, người trông mong
 • người có triển vọng (được bổ nhiệm...)
Related search result for "expectant"
Comments and discussion on the word "expectant"