Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
flank
/flæɳk/
Jump to user comments
danh từ
 • sườn, hông
 • sườn núi
 • (quân sự) sườn, cánh
  • to attack the left flank
   tấn công phía sườn trái
ngoại động từ (quân sự)
 • củng cố bên sườn
 • đe doạ bên sườn
 • tấn công bên sườn
 • đóng bên sườn, nằm bêm sườn
 • đi vòng sườn
 • quét (súng)
nội động từ
 • (+ on, upon) ở bên sườn
Related search result for "flank"
Comments and discussion on the word "flank"