Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fling
/fling/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ném, sự vứt, sự quăng, sự liệng, sự lao, sự gieo (quân súc sắc)
 • sự nhào xuống, sự nhảy bổ
 • sự lu bù (ăn chơi...)
  • to have one's fling
   ăn chơi lu bù
 • lời nói mỉa; lời chế nhạo
  • to have a fling at somebody
   nói mỉa ai; chế nhạo ai
 • (thông tục) sự thử làm, sự gắng thử
  • to have a fling at something
   thử làm gì, gắng thử gì
 • điệu múa sôi nổi
  • the Highland fling
   điệu múa sôi nổi của Ê-cốt
nội động từ flung
 • chạy vụt, lao nhanh
  • to fling out of the room
   lao ra khỏi phòng
 • chửi mắng, nói nặng
  • to fling out
   chửi mắng ầm ĩ
 • hất (ngựa)
ngoại động từ
 • ném, vứt, quăng, liệng, lao, tống
  • to fling something away
   ném vật gì đi
  • to fling troops on enemy (against enemy position)
   lao quân vào kẻ địch (vào vị trí địch)
  • to fling oneself into a task
   lao mình vào nhiệm vụ
  • to fling oneself on someone's pity
   phó thác mình vào lòng thương của ai
  • to fling someone into prison
   tống cổ ai vào tù
 • hất ngã
  • horse flings rider
   ngựa hất ngã người cưỡi
 • đá hậu
 • vung (tay...); hất (đầu...)
 • đưa (mắt) nhìn lơ đãng
 • toà án, phát ra
  • flowers fling their fragrance around
   hoa toả hương thơm
 • đẩy tung (cửa)
  • to fling door open
   mở tung cửa
IDIOMS
 • to fling caution to the wind
  • liều lĩnh, thục mạng
 • to fling facts in somebody's teeth
  • đưa việc ra để máng vào mặt ai
 • to fling oneself at someone's head
  • cố chài được ai lấy mình làm vợ
Related words
Related search result for "fling"
Comments and discussion on the word "fling"