Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
flatten
/'flætn/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dát mỏng, dát phẳng, làm bẹt ra, san phẳng
 • đánh ngã sóng soài
nội động từ
 • trở nên phẳng bẹt
 • trở nên yên tĩnh, trở nên yên lặng, dịu lại
  • storm has flattened
   bâo đã ngớt
 • bay hơi, bay mùi, hả
  • this beer has flattened
   bia đã hả hơi
IDIOMS
 • to flatten out
  • trải ra, trải phẳng
  • cho (máy bay) bay song song với mặt đất
Related words
Related search result for "flatten"
 • Words contain "flatten"
  flatten flattened
 • Words contain "flatten" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
  ẹp bẹt
Comments and discussion on the word "flatten"