Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
flottant
Jump to user comments
tính từ
 • nổi
  • Corps flottant
   vật nổi
 • phấp phới; lùng thùng
  • Drapeau flottant
   cờ phất phới
  • Robe flottante
   áo lùng thùng
 • lỏng lẻo, không vững; di động
  • Rangs flottantss
   hàng lỏng lẻo
  • Pas flottants
   bước đi không vững
  • Reins flottants
   thận di động
 • (nghĩa bóng) do dự, phân vân, không quả quyết
  • Esprit flottant
   đầu óc do dự
Related words
Related search result for "flottant"
Comments and discussion on the word "flottant"