Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
gémir
Jump to user comments
nội động từ
 • rên, rên ri; rên siết
  • Blessé qui gémit
   người bị thương rên rỉ
  • Gémir sous l'oppression
   rên siết dưới ách áp bức
 • rít, rì rầm
  • Le vent gémit dans la forêt
   gió rít trong rừng
ngoại động từ
 • (văn học) rên lên, rên rỉ
  • Gémir une plainte
   rên lên một lời kêu ca
Related search result for "gémir"
Comments and discussion on the word "gémir"