Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
gạc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 d. 1 (id.). Chỗ cành cây phân thành hai ba cành nhỏ hơn; chạc. 2 Sừng già phân nhánh của hươu, nai.
  • 2 d. Vải thưa, nhẹ, vô trùng, đặt trên vết thương, dưới bông và băng.
  • 3 đg. (ph.). Gạch bỏ đi. Gạc tên ba người.
Comments and discussion on the word "gạc"