Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gallop
/'gæləp/
Jump to user comments
danh từ
 • nước phi (ngựa)
IDIOMS
 • at full gallop
  • phi nước đại
 • at the snail's gallop
  • đi chậm như sên
nội động từ
 • phi nước đại (ngựa)
ngoại động từ
 • thúc (ngựa) phi nước đại
 • ((thường) + through, over) nói nhanh; đọc nhanh
  • to gallop through one's speech
   nói thật nhanh cho hết bài diễn thuyết
 • chạy nhanh, tiến triển nhanh
  • galloping consumption
   lao phổi tiến triển nhanh, lao tẩu mã
Related search result for "gallop"
Comments and discussion on the word "gallop"