Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
generous
/'dʤenərəs/
Jump to user comments
tính từ
 • rộng lượng, khoan hồng
 • rộng rãi, hào phóng
 • thịnh soạn
  • a generous meal
   bữa ăn thịnh soạn
 • màu mỡ, phong phú
  • generous soil
   đất màu mỡ
 • thắm tươi (màu sắc)
 • dậm (rượu)
Related words
Related search result for "generous"
Comments and discussion on the word "generous"