Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
giá trị thặng dư
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra thêm ngoài giá trị của sức lao dộng và bị nhà tư bản chiếm không.
Related search result for "giá trị thặng dư"
Comments and discussion on the word "giá trị thặng dư"