Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gospel
/'gɔspəl/
Jump to user comments
danh từ
 • (tôn giáo) sách phúc âm
 • cẩm nang, nguyên tắc chỉ đạo, điều tin tưởng
  • the gospel of health
   cẩm nang giữ sức khoẻ
 • điều có thể tin là thật
  • to take one's dream for gospel
   tin những giấc mơ của mình là thật
IDIOMS
 • gospel truth
  • chân lý dạy trong sách Phúc âm
  • chân lý, sự thật đáng tin tưởng
Related search result for "gospel"
Comments and discussion on the word "gospel"