Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
grimace
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự nhăn mặt, vẻ nhăn nhó
  • Faire la grimace
   nhăn mặt (tỏ ý không bằng lòng hoặc ghê tởm)
 • nếp nhăn nheo
  • Ce collet fait une grimace
   cổ áo này có nếp nhăn nheo
 • điều giả dối vẻ giả dối
  • Les politesses ne sont souvent que grimaces
   lễ phép thường chỉ là sự giả dối
 • (khảo cổ học) hình dị kỳ (khắc vào ghế nhà thờ)
Related search result for "grimace"
Comments and discussion on the word "grimace"