Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
histoire
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • lịch sử
  • L'histoire d'un peuple
   lịch sử một dân tộc
 • sử học
  • Professeur d'histoire
   giáo sư sử học
 • sách sử học
  • Acheter une histoire du Viêtnam
   mua một cuốn sách sử Việt Nam
 • truyện; chuyện
  • Raconter des histoires
   kể chuyện
 • chuyện láo
  • Des histoires que tout cela
   đó là chuyện láo hết
 • chuyện lôi thôi
  • Avoir des histoires avec quelqu'un
   chuyện lôi thôi với ai
 • (thân mật) đồ vật
  • Porter un tas d'histoires
   đem theo một đống đồ vật
  • à ce que dit l'histoire
   cứ theo người ta đồn đại
  • ce n'est pas le plus beau de son histoire
   không có hay ho gì cho nó
  • c'est toute une histoire
   câu chuyện còn dài, không thể kể hết ngay được
  • c'est une autre histoire
   đó lại là chuyện khác
  • histoire de
   (thân mật) cốt để, chỉ để
  • Histoire de rire
   chỉ để đùa thôi
  • histoire naturelle
   (từ cũ; nghĩa cũ) vạn vật học
  • le plus beau de l'histoire
   điều thú vị nhất trong câu chuyện
  • voilà bien une autre histoire
   đấy lại là một khó khăn mới
Related search result for "histoire"
Comments and discussion on the word "histoire"