Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hunchback
/'hʌmpbæk/ Cách viết khác : (hunchback) /'hʌntʃbæk/
Jump to user comments
danh từ
  • lưng gù, lưng có bướu
  • người gù lưng
Related words
Related search result for "hunchback"
Comments and discussion on the word "hunchback"