Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
impersonate
/im'pə:səneit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thể hiện dưới dạng người, nhân cách hoá
 • là hiện thân cho
  • he impersonated the fighting spirit of the people
   anh ta là hiện thân cho tinh thần chiến đấu của nhân dân
 • đóng vai, thủ vai
  • to impersonate many of Shakespear's heroes
   đóng vai chính trong các vở kịch của Sếch-xpia
 • nhại (ai) để làm trò
 • mạo nhận là (ai)
Related words
Related search result for "impersonate"
Comments and discussion on the word "impersonate"