Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
importer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhập khẩu, nhập
  • Importer du blé
   nhập lúa mì
  • Importer une mode
   nhập một mốt mới
nội động từ
 • có tầm quan trọng, hệ trọng
  • Cela importe peu
   điều đó không hệ trọng mấy
không ngôi
 • il importe de; il importe que+ điều quan trọng là
  • n'importe
   bất kỳ, bất cứ
  • N'importe où
   bất kỳ ở đâu
  • N'importe qui
   bất cứ ai
  • N'importe quoi
   bất kỳ điều gì
  • qu'importe!; peu importe
   có hệ trọng gì đâu; có hề chi
Related search result for "importer"
Comments and discussion on the word "importer"