Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
installation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự đặt, sự sắp đặt, sự sắp xếp, sự bày biện, cách bày biện
  • L'installation d'une machine
   sự đặt một cái máy
  • Installation harmonieuse
   cách bày biện hài hòa
 • thiết bị
  • Réparer l'installation électrique
   sửa chữa thiết bị điện
  • Installation d'aérage
   thiết bị thông gió
  • Installation de congélation
   thiết bị đông lạnh
  • Installation de climatisation
   thiết bị điều hoà không khí
  • Installation de décodage
   thiết bị giải mã
  • Installation de désossage
   thiết bị lóc xương
  • Installation d'ensimage
   thiết bị bôi trơn
  • Installation de filtrage
   thiết bị lọc
  • Installation de coulée
   thiết bị rót đúc
  • Installation d'extraction
   thiết bị chiết
  • Installation électrogène
   thiết bị phát điện
  • Installation de désagrégation
   thiết bị phá huỷ
  • Installation de raclage
   thiết bị cào nạo
  • Installation radiographique
   thiết bị chụp X quang
  • Installation de transport pneumatique
   thiết bị chuyển vận bằng khí nén
  • Installation de vide
   thiết bị chân không
  • Installation de reproduction sonore
   thiết bị tái tạo âm thanh
 • sự đến ở, nơi ở
  • Fêter son installation
   ăn mừng nhà mới
  • Installation provisoire
   nơi ở tạm thời
 • lễ thụ chức
Related words
Related search result for "installation"
Comments and discussion on the word "installation"