Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
irreverent
/i'revərənt/ Cách viết khác : (irreverential) /i,revə'renʃəl/
Jump to user comments
tính từ
  • thiếu tôn kính, bất kính
Related words
Related search result for "irreverent"
Comments and discussion on the word "irreverent"