Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
heap
/hi:p/
Jump to user comments
danh từ
 • đống
  • a heap of sand
   một đống cát
 • (thông tục) rất nhiều
  • there is heaps more to say on this question
   còn có thể nói rất nhiều về vấn đề này
  • heaps of times
   rất nhiều lần
  • heaps of people
   rất nhiều người
 • (số nhiều dùng như phó từ) nhiều, lắm
  • he is heaps better
   nó khá (đỡ) nhiều rồi
IDIOMS
 • to be struck all of a heap
  • điếng người, sửng sốt, rụng rời, mất vía
ngoại động từ
 • ((thường) + up) xếp thành đống, chất đống
  • to heap up stones
   xếp đá lại thành đống, chất đống
  • to heap up riches
   tích luỹ của cải
 • để đầy, chất đầy; cho nhiều
  • to heap a card with goods
   chất đầy hàng lên xe bò
  • to heap insults upon someone
   chửi ai như tát nước vào mặt
  • to heap someone with favours
   ban cho ai nhiều đặc ân
Related search result for "heap"
Comments and discussion on the word "heap"