Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
judge
/'dʤʌdʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • quan toà, thẩm phán
 • người phân xử, trọng tài
 • người am hiểu, người sành sỏi
  • a judge of art
   người am hiểu nghệ thuật
ngoại động từ
 • xét xử, phân xử (một vụ kiện, một người có tội...)
 • xét, xét đoán, phán đoán, đánh giá
  • do not judge people by appearance
   đừng xét người theo bề ngoài
 • xét thấy, cho rằng, thấy rằng
  • if you judge it to be necessary
   nếu anh xét thấy cái đó là cần thiết
 • (từ cổ,nghĩa cổ) phê bình, chỉ trích
nội động từ
 • làm quan toà
 • làm người phân xử, làm trọng tài
 • xét, xét xử, xét đoán
Related search result for "judge"
Comments and discussion on the word "judge"