Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
khóa chuông
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thứ khóa khi mở hoặc đóng thì có tiếng kêu như tiếng chuông.
Related search result for "khóa chuông"
Comments and discussion on the word "khóa chuông"