Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khoác
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Choàng áo lên vai , không xỏ tay và không đóng khuy : Khoác áo đi mưa.
  • ph. X. Nói khoác.
Related search result for "khoác"
Comments and discussion on the word "khoác"