Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khuôn sáo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Lề lối, mẫu mực sẵn có : Hành động theo khuôn sáo cũ.
Related search result for "khuôn sáo"
Comments and discussion on the word "khuôn sáo"