Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khuôn thiêng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Cg. Khuôn xanh. Từ dùng trong văn học để chỉ trời (cũ): Khôn thiêng dầu phụ tấc thành (K).
Related search result for "khuôn thiêng"
Comments and discussion on the word "khuôn thiêng"