Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
khuyên giáo
Jump to user comments
 
  • Make a collection (nói về người đạo phật)
    • Nhà sư đi khuyên giáo để dựng chùa
      The bonze made a collection for a new pagoda
Related search result for "khuyên giáo"
Comments and discussion on the word "khuyên giáo"