Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
counsel
/'kaunsəl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự hỏi ý kiến, sự bàn bạc
  • to take counsel with somebody
   hội ý với ai, bàn bạc với ai
  • to take counsel together
   cùng nhau bàn bạc trao đổi ý kiến với nhau
 • lời khuyên, lời chỉ bảo
  • to give good counsel
   góp lời khuyên tốt
 • ý định, dự định
  • to keep one's own counsel
   giữ bí mật, không để lộ ý định của mình
 • luật sư; nhóm luật sư (trong một vụ kiện)
  • to be counsel for the plaintif
   làm luật sư cho nguyên đơn
ngoại động từ
 • khuyên răn, khuyên bảo, chỉ bảo
  • to counsel someone to do something
   khuyên ai làm gì
Related search result for "counsel"
Comments and discussion on the word "counsel"