Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lên mặt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Làm cao, kiêu ngạo, tỏ vẻ hơn người: Chớ có lên mặt dạy đời.
Related search result for "lên mặt"
Comments and discussion on the word "lên mặt"