Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
leo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. 1 Di chuyển toàn thân lên cao bằng cách bám vào vật khác và bằng cử động của chân tay. Khỉ leo cây. Leo cao ngã đau (tng.). 2 Di chuyển lên cao hơn. Xe leo lên dốc. Leo cầu thang. 3 Mọc dài ra và vươn lên cao, thân bám vào vật khác (nói về một số cây). Làm giàn cho mướp leo. Giậu đổ bìm leo (tng.).
Related search result for "leo"
Comments and discussion on the word "leo"