Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
laconic
/lə'kɔnik/ Cách viết khác : (laconical) /lə'kɔnikəl/
Jump to user comments
tính từ
 • vắn tắt; gọn gàng; súc tích
  • a laconic answer
   một câu trả lời vắn tắt gọn gàng
  • a laconic style
   lối hành văn súc tích
Related words
Related search result for "laconic"
Comments and discussion on the word "laconic"