Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lengthy
/'leɳθi/
Jump to user comments
tính từ
 • dài, dài dòng; làm buồn, làm chán
  • a lengthy speech
   bài nói dài dòng
  • a lengthy style
   văn phòng dài dòng
Related words
Related search result for "lengthy"
Comments and discussion on the word "lengthy"