Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
length
/leɳθ/
Jump to user comments
danh từ
 • bề dài, chiều dài, độ dài
  • at arm's length
   cách một sải tay
IDIOMS
 • to keep someone at arm's length
  • tránh không làm thân với ai
 • at length
  • sau hết, cuối cùng
  • đầy đủ chi tiết
  • trong một thời gian dài
 • at full length
  • hoàn toàn đầy đủ, không rút gọn, không cắt xén; không viết tắt (chữ viết)
  • nằm dài
 • at some length
  • với một số chi tiết
 • to fall at full length
 • full to go to the length
 • to go to any length
  • làm bất cứ cái gì có thể; không e dè câu nệ; không có gì có thể cản trở được
 • to go the whole length of it
  • (xem) go
 • to go to the length of thinking that...
  • đi đến chỗ nghĩ rằng...
 • to win by a length
  • hơn một thuyền; hơn một ngựa; hơn một xe... (trong những cuộc đua thuyền, ngựa, xe đạp...)
Related words
Related search result for "length"
Comments and discussion on the word "length"